Občanské právo

obcanske pravoV oblasti občanského práva se soustředíme zejména na tyto služby:

 • sepis různých typů smluv (darovací, kupní, rezervační, zprostředkovatelská, nájemní, zápůjčka, dílo, apod.), připomínkování návrhů smluv
 • převod nemovitých věcí - kompletní právní servis zahrnující sepis smlouvy, ověření podpisů účastníků, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v tomto řízení, včetně případné úschovy finančních prostředků
 • zřizování věcných břemen
 • závazkové právo - uznání dluhu, prominutí dluhu, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy, ručení, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, narovnání, a další
 • odpovědnost za vady
 • příprava plných mocí k právnímu jednání
 • ochrana osobnosti
 • detenční řízení
 • právní ochrana spotřebitele
 • dědické právo - sepis závěti, jakož i dalších listin o právním jednání v oblasti dědického práva, zastupování v dědickém řízení
 • vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek - sepis výzvy k plnění, sepis žalob a vyjádření, zastupování v soudním řízení
 • předběžná opatření v občanském právu
 • náhrada majetkové i nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení
 • sepis právních rozborů a stanovisek, zastupování v soudních řízení, právní poradenství