Sepis smluv

sepis smluvPokud jde o přípravu smluv, nabízíme tyto služby:

  • příprava smluv různých smluvních typů (darování, koupě, nájem, zápůjčka, dílo a další), včetně sepisu smluv nepojmenovaných, s důrazem na ochranu právního postavení klienta
  • převod věcí movitých na podkladě smlouvy darovací či kupní
  • převod věcí nemovitých na podkladě smlouvy darovací či kupní, včetně přípravy návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastupování v řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
  • sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • sepis dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Dle požadavků klienta připravíme "na míru" různé typy smluv, včetně zakotvení zajišťovacích institutů pro ochranu zájmů smluvních stran a bezproblémového fungování smluvního vztahu či realizaci obchodu. Vysvětlíme Vám význam jednotlivých smluvních ustanovení a proč je dobré je ve smlouvě mít či naopak. Provádíme také právní posouzení a připomínkování předložených návrhů smluv. Smlouvy, u nichž je zvláštními právními předpisy vyžadováno úřední ověření podpisu, poskytujeme také toto ověření, respektive prohlášení advokáta o pravosti podpisu, se stejnými účinky. Při převodu nemovitých věcí kromě ověření podpisů účastníků smlouvy připravíme také návrh na vklad práv do katastru nemovitostí a rovněž Vás ve vkladovém řízení zastoupíme.